Firmware Thiết bị

BioStar 2
Package Download
 
 • 14
  2022.01
  Firmware
  CoreStation UL 294 Compliant Package
  1.18 GB
 • 14
  2022.01
  Firmware
  BioStation L2 Firmware V1.6.1 EN
  42.79 MB
 • 14
  2022.01
  Firmware
  BioStation A2 Firmware V1.9.0 EN
  241.98 MB
 • 14
  2022.01
  Firmware
  FaceStation F2 Firmware V1.1.2 EN
  140.99 MB
 • 14
  2022.01
  Firmware
  XPass D2 MDB/GDB/GKDB Firmware v1.5.0 EN_REV2
  271.79 KB
 • 20
  2021.12
  Firmware
  FaceLite Firmware V1.3.1 EN
  26.70 MB
 • 20
  2021.12
  Firmware
  FaceStation 2 Firmware V1.5.1 EN
  201.65 MB
 • 13
  2021.12
  Firmware
  DM-20 Firmware V1.2.1 EN
  119.95 KB
 • 13
  2021.12
  Firmware
  X-Station 2 Firmware V1.1.1 EN
  470.14 MB
 • 13
  2021.12
  Firmware
  BioEntry R2 Firmware V1.4.1 EN
  2.95 MB
     

Hỗ trợ Khác

 26-08-2022 - 04:17 PM
 06-08-2022 - 08:23 AM
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close